broker می 14, 2022 بدون دیدگاه

مروری بر تورش های احساسی و رفتاری سرمایه گذاران در بازارهای مالی

معرفی و چکیده مقاله:

امروزه موضوع تورش های رفتاری و احساسات سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه ایران و جهان مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است. از این رو، تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار روانی و احساسی از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده و در این بین باید به شاخص هایی همچون میزان تاثیرگذاری احساسات در بازار اوراق بهادار نیز توجه کرد. در بسیاری از تحقیقات انجام شده، بیشتر تاکید بر شناسایی و درک دقیق و عمیق واکنشهای احساسی سرمایه گذاران در بازارهای مالی است.

از این رو مقاله حاضر قصد دارد تا به مروری بر انواع تورش های رفتاری و تورش های احساسی سرمایه گذاران در بازارهای مالی بپردازد.به همین دلیل در بخش اول مقاله پس از بیان مقدمه ای کوتاه در خصوص مالی رفتاری،به تعریف مفاهیم مالی رفتاری و تورش های رفتاری پرداخته شد.سپس مفهوم احساسات سرمایه گذاران به طور کامل تبیین شده و در ادامه،گرایش های احساسی نیز تشریح گردید.در پایان نیز جمع بندی و نتیجه گیری مقاله ارایه شد.

واژگان کلیدی : گرایش احساسی ، سوگیری ،تورش قضاوتی،تورش تصمیم گیری.